زادگاهم      روستای       اوزکلا        جلوه گر  از  لطف  و  از   نور  خدا

زادگاهم دره عشق است و نور        زادگاهم    مهد   ایمان   و   شعور

زادگاهم      زادگاه      اولیاست        در فضا عطر شهیدانش به جاست

اوزکلا     مهد    شهیدان     خدا         افتخار          مردمان          با صفا

مردمانش  عاشق  و  اهل   ولا         در   ره  رهبر   کنند  جان   را   فدا